نمایش 1–15 از 58 نتیجه

نمایش 15 30 45
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35
3 در 95 به علاوه 50
3 در 120 به علاوه 70
3 در 150 به علاوه 70
3 در 185 به علاوه 95

کابل مفتول سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

500,935 تومان3,247,670 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 6*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

2,999,150 تومان
2 در 0.5
2 در 0.75
2 در 1
2 در 1.5
2 در 2.5

سیم نایلون سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

643,815 تومان2,606,135 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 4*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

2,023,500 تومان
3 در 16
3 در 25
3 در 35
3 در 50
3 در 70
3 در 95

کابل افشان تخت سیم و کابل مشهد (متری)

260,870 تومان1,515,250 تومان
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35

کابل افشان سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

483,693 تومان1,303,020 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 2.5*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

1,231,200 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 1.5*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

754,395 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 1*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

557,650 تومان
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35
3 در 95 به علاوه 50
3 در 120 به علاوه 70
3 در 150 به علاوه 70
3 در 185 به علاوه 95

کابل آلومینیوم سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

93,385 تومان457,235 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 0.75*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

422,750 تومان
4 در 4
4 در 6
4 در 10
4 در 16

کابل مفتول چهار رشته سیم و کابل مشهد (متری)

119,035 تومان410,400 تومان
5 در 1.5
5 در 2.5
5 در 4
5 در 6
5 در 10
5 در 16

کابل افشان پنج رشته سیم و کابل مشهد (متری)

44,223 تومان402,610 تومان
آبی
قرمز
مشکی

سیم افشان 70*1 سیم و کابل مشهد (متری)

346,275 تومان