نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 15 30 45
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35
3 در 95 به علاوه 50
3 در 120 به علاوه 70
3 در 150 به علاوه 70
3 در 185 به علاوه 95

کابل مفتول سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

621,820 تومان4,032,000 تومان
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35
3 در 95 به علاوه 50
3 در 120 به علاوه 70
3 در 150 به علاوه 70
3 در 185 به علاوه 95

کابل آلومینیوم سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

107,710 تومان527,670 تومان
4 در 4
4 در 6
4 در 10
4 در 16

کابل مفتول چهار رشته سیم و کابل مشهد (متری)

147,700 تومان509,450 تومان
2 در 1.5
2 در 2.5
2 در 4
2 در 6
2 در 10

کابل مفتول دو رشته سیم و کابل مشهد (متری)

39,810 تومان188,380 تومان