نمایش 15 30 45
۱۲ ولت مستقیم
۲۴ ولت مستقیم
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای چهار کنتاکت ایتالیانا رله سری D4

246,519 تومان
۱۲ ولت مستقیم
۲۴ ولت مستقیم
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای دو کنتاکت ایتالیانا رله سری D2

235,683 تومان
۲۴ ولت مستقیم
۱۱۰ ولت متناوب
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای سه کنتاکت ایتالیانا رله سری C

316,953 تومان358,943 تومان
۲۴ ولت مستقیم
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای E52 ایتالیانا رله 8 پایه

113,778 تومان222,138 تومان
۲۴ ولت مستقیم
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای سه کنتاکت پارس فانال (۱۱ پایه)

143,765 تومان
۲۴ ولت مستقیم
۲۲۰ ولت متناوب

رله شیشه ای دو کنتاکت پارس فانال (۸ پایه)

128,892 تومان