نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 15 30 45
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر
1250 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 3

1,270,300 تومان42,813,600 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 6

1,270,300 تومان8,174,400 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای قابل تنظیم

2,816,250 تومان20,087,500 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS قابل تنظیم سوسل

3,491,385 تومان19,686,805 تومان
40 آمپر
50 آمپر
60 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS غیر قابل تنظیم (فیکس)

2,011,341 تومان16,095,965 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما غیر قابل تنظیم (فیکس) 3 پل

1,931,160 تومان17,151,750 تومان
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما قابل تنظیم

2,566,410 تومان18,041,100 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات قابل تنظیم پارس فانال

2,032,530 تومان10,175,046 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر

کلید اتومات فیکس پارس فانال (غیر قابل تنظیم)

1,177,380 تومان33,846,589 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر

کلید اتومات فیکس پارس فانال 35KA (قدرت قطع)

979,084 تومان1,485,979 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل قابل تنظیم سری 6

2,112,100 تومان11,320,000 تومان
20 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
160 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
350 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای غیر قابل تنظیم ( فیکس )

2,176,250 تومان16,162,500 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر

کلید اتومات LS قابل تنظیم متاسل

2,676,117 تومان4,241,222 تومان