نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 15 30 45
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر
1250 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 3

1,249,155 تومان42,096,590 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر

کلید اتومات فیکس پارس فانال (غیر قابل تنظیم)

1,166,000 تومان34,334,080 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS قابل تنظیم سوسل

3,260,005 تومان19,980,355 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای قابل تنظیم

2,599,600 تومان18,507,600 تومان
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما قابل تنظیم

2,630,000 تومان18,500,000 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما غیر قابل تنظیم (فیکس) 3 پل

1,980,000 تومان18,000,000 تومان
40 آمپر
50 آمپر
60 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS غیر قابل تنظیم (فیکس)

2,041,360 تومان16,335,980 تومان
20 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
160 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
350 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای غیر قابل تنظیم ( فیکس )

2,007,900 تومان14,889,500 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل قابل تنظیم سری 6

2,076,795 تومان11,130,390 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات قابل تنظیم پارس فانال

2,076,800 تومان10,359,360 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 6

1,249,155 تومان8,037,570 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر

کلید اتومات LS قابل تنظیم متاسل

2,716,005 تومان4,304,485 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر

کلید اتومات فیکس پارس فانال 35KA (قدرت قطع)

991,760 تومان1,525,920 تومان