نمایش 1–15 از 19 نتیجه

نمایش 15 30 45
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA هیمل

392,900 تومان
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کلید مینیاتوری یک پل تیپ B هیمل

92,200 تومان
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر

کلید مینیاتوری چهار پل تیپ C هیمل

348,700 تومان
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیمل

284,200 تومان301,500 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کلید مینیاتوری یک پل تیپ B هیوندای

108,750 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری LS یک پل تیپ C

109,270 تومان111,756 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری LS سه پل تیپ C

340,725 تومان345,345 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 6KA سیگما

292,215 تومان323,978 تومان
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA سیگما

945,252 تومان1,179,024 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C پارس فانال

247,801 تومان270,851 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری دو پل تیپ C پارس فانال

164,816 تومان183,257 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری یک پل تیپ C پارس فانال

79,527 تومان87,595 تومان
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری دو پل تیپ C هیمل

188,100 تومان197,700 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری یک پل تیپ C هیمل

73,760 تومان98,100 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیوندای

328,750 تومان335,000 تومان