نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش 15 30 45
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 6*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

2,999,150 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 4*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

2,023,500 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 2.5*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

1,231,200 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 1.5*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

754,395 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 1*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

557,650 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 0.75*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

422,750 تومان
آبی
قرمز
مشکی

سیم افشان 70*1 سیم و کابل مشهد (متری)

346,275 تومان
آبی
ارت
سبز
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم افشان 0.5*1 سیم و کابل مشهد (حلقه 100 متری)

291,745 تومان
آبی
قرمز
مشکی

سیم افشان 50*1 سیم و کابل مشهد (متری)

243,580 تومان
آبی
قرمز
مشکی

سیم افشان 35*1 سیم و کابل مشهد (متری)

169,670 تومان
آبی
قرمز
مشکی

سیم افشان 25*1 سیم و کابل مشهد (متری)

120,555 تومان