نمایش 1–15 از 19 نتیجه

نمایش 15 30 45
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۷۵/۵ هریس مدل H1

136,500 تومان661,500 تومان

ترانس جریان ۴۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

614,250 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۳۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

501,900 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۲۵۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

449,400 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۵۰/۵ هریس مدل H1

136,500 تومان418,950 تومان

ترانس جریان ۲۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

417,900 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۰۰/۵ هریس مدل H1

136,500 تومان388,500 تومان

ترانس جریان ۱۵۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

376,950 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۲۰۰/۵ هریس مدل H1

131,250 تومان320,250 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۲۵۰/۵ هریس مدل H1

131,250 تومان304,500 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۳۰۰/۵ هریس مدل H1

131,250 تومان273,000 تومان

ترانس جریان ۱۵۰۰/۵ هریس مدل H3 کلاس ۰.۵

262,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۱۰ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۱۰ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۲۰۰/۵ هریس مدل H3

231,000 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۱۰ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۱۰ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۰۰۰/۵ هریس مدل H3

215,250 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۸۰۰/۵ هریس مدل H2

199,500 تومان